ระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สนพ.)

*
*

นโยบายเว็บไซต์ (Website Policy)

การประกาศนโยบายเว็บไซต์ (Website Policy) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ โดยการประกาศนโยบายเว็บไซต์ควรมีเนื้อหาครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ ..

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
(Website Security Policy)

นโยบายการรักษามั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Policy) ก็นับเป็นสิ่งสำคัญในการแจ้งให้ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบถึงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เกิดความ เชื่อมั่นในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี และมีความปลอดภัยสูงสุด โดยเนื้อหาของนโยบายควรจะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ ..